Job offer Enginyer/a telecomunicacions o informàtica per a Tècnic de seguretat informàtica en BARCELONA

Institut d'Estudis Catalans en BARCELONA

Empleo de Enginyer/a telecomunicacions o informàtica per a Tècnic de seguretat informàtica en Institut d'Estudis Catalans

Enginyer/a telecomunicacions o informàtica per a Tècnic de seguretat informàtica

Institut d'Estudis Catalans BARCELONA

$40,000 - $45,000

Oficina Full-time
Data 0-2 años
Al inscribirme, estoy de acuerdo con la política de privacidad, aviso legal y política de cookies de Wearehiring

2 se han inscrito a esta oferta

Job description

ENGINYER/A TELECOMUNICACIONS o INFORMÀTICA per a TÈCNIC de SEGURETAT INFORMÀTICA perquè s’incorpori a l’estructura del Servei d’Informàtica del IEC (Institut d'Estudis Catalans).

 

La funció principal del lloc de treball consisteix a aplicar el pla de seguretat i definir i implementar les polítiques, mesures i procediments necessaris per a protegir els sistemes d’informació i els actius tecnològics de la institució, i supervisar-ne proactivament l’eficàcia, amb la finalitat de garantir el normal desenvolupament de l’activitat de l’IEC.

 

Responsabilitats:

 

 • Revisar i actualitzar el pla de seguretat per a adaptar-lo a les noves necessitats de la institució i a les modificacions de la legislació i les normatives vigents, amb especial èmfasi en les relatives a la protecció de dades (RGPD) i les mesures de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).
 • Revisar les polítiques de seguretat i les mesures i els procediments establerts per a evitar intrusions externes i pèrdues d’informació i respondre proactivament, si s’escau, als incidents que es produeixin.
 • Gestionar i monitorar els equipaments de seguretat de l’Institut, com ara tallafocs, sistemes de detecció d’intrusions, etc., així com la infraestructura i el funcionament de la xarxa de dades.
 • Proposar millores per a abordar nous requeriments de seguretat i preveure els recursos necessaris, el cost econòmic i la planificació, amb vista a generar la documentació del projecte que pot ser útil per a la fase d’implantació.
 • Coordinar i supervisar l’actuació de les empreses de serveis que s’encarreguen de la implantació i/o manteniment de les comunicacions i la seguretat de l’Institut.
 • Col·laborar amb la resta del personal tècnic per a assegurar un disseny òptim de seguretat en el desenvolupament i la posada en marxa de nous serveis TIC.

 

Requisits:

 •  Estar en possessió del títol de Grau en Enginyeria, preferentment telecomunicacions o informàtica, o d’un d’equivalent.
 • Haver obtingut el certificat de nivell de suficiència de català de la Generalitat de Catalunya (antic nivell C de la Junta Permanent de Català) o acreditar-ne un bon nivell, tant escrit com parlat.
 • Acreditar, com a mínim, tres anys d’experiència contrastada en:
 • Gestió i supervisió de polítiques i normes de seguretat de la informació.
 • Gestió d’eines específiques de seguretat, com tallafocs NGFW, IPS, IDS, SIEM i EDR/XDR, entre altres.
 • Auditories tècniques de seguretat (pentesting) de xarxes i sistemes.
 •  Anàlisi forense i resposta a incidents (DFIR).
 • Protocols de xarxa de commutació i encaminament.
 • Coordinació de projectes de gestió de seguretat de la informació i de protecció de dades personals.
 • Gestió de la seguretat en els serv eis informàtics.
 • Acreditar un bon nivell d’anglès, equivalent al nivell First Certificate o al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
 • Ser proactiu i tenir capacitat per a treballar en equip i assumir responsabilitats.

 

Mèrits:

. Haver cursat un màster o postgrau en ciberseguretat.

. Estar en possessió de certificacions i acreditacions professionals en ciberseguretat (CISA-ISACA, CISM-ISACA, CISSP- ISC2, GSEC-GIAC, OSCP, CEH-EC-Council o similars).

. Tenir coneixements d’arquitectura de sistemes físics i virtuals basats en Windows, Linux i VMWare.

 

En el marc del procés de selecció, l’IEC pot requerir l’acreditació documental dels requisits i mèrits al·legats per les persones candidates.

Condicions:

La contractació es formalitzarà mitjançant un contracte de caràcter indefinit amb un període de prova.

Jornada laboral: 37,5 hores setmanals, amb flexibilitat en funció de l'activitat (no guàrdies).

2 dies teletreball

No guàrdies

Retribució: en funció d'aportacions i segons la política salarial de l'IEC (40.000- 45.000 € bruts orientatius)

Al inscribirme, estoy de acuerdo con la política de privacidad, aviso legal y política de cookies de Wearehiring

2 se han inscrito a esta oferta

Compartir Job:

If you are interested in Enginyer/a telecomunicacions o informàtica per a Tècnic de seguretat informàtica you will also like

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.